JUNE 15, 2011 WEDNESDAY
Become a fan on facebook
Follow us on twitter
For your e-paper registration & subscription just click on the image below

Exchange Rate
June 14, 2011
As of 2:42 pm
U. States 43.3200
Bahrain Dinar 114.895
Euro 62.5487
HK Dollar 5.56619
Japan Yen 0.539528
Saudi Riyal 11.5513
S’pore Dollar 35.1361
Taiwan Dollar 1.50506
UAE Dirham 11.7940
UK Pound 71.1032
Ano’ng nagtutulak sa lalaki na maging bakla?
KUYA ROM


Nais makatulong ni Nancy na magbigay ng solusyon tungkol sa problema ng mga bakla. Mayroon siyang kaibi­gang lalaki na naging bakla at nagkaroon ng boyfriend, at ang boyfriend nito ay naging bakla rin.

Tanong ni Nancy, “Totoo bang may masasamang espiritu na nagtutulak sa isang lalaki na maging bakla? Ito ang pa­ngalawang bahagi ng sagot sa kanyang mga tanong.

Dear Nancy,

Hayaan mong sagutin ko ang iyong tanong sa pamamagitan ng patotoo ni Tonette Macho ng Iskul Bukol. Mula sa isang video (http://www.youtube.com/watch?v=Z3JaAmmY9Po), ito ang kanyang patotoo:

“Nilagay ng diyablo sa aking isipan na ako’y pinanganak na isang bakla at mamamatay na isang bakla. Binuhay ko ang kasinungalingang ito sa loob ng 32 years... Kung iri-rate si Tonette from 1 to 10… 11 po si Tonette… worst of a kind (bilang bakla).

Ang akala ko noon wala nang pagbabago ang buhay ko. I tried changing my life. Ayokong mamatay na may AIDS… Ngunit wala akong nagawa. Kahit na anong gawin ko, wala akong kalakasan para baguhin ang buhay kong ‘yan.”

Subalit nalaman ni Tonette ang Katotohanan at ang Katotohanan ang nagpalaya sa kanya.

Sa pamamagitan ni Connie Reyes, isinuko ni Tonette ang kanyang buhay sa Panginoon at tinanggap niya si Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas ng kanyang buhay noong Hunyo 23, 1991.

Pagkalipas ng anim na buwan, nag-aral si Tonette sa Bible school.

Graduate siya sa Calvary Bible Institute at nagtapos siya bilang top student sa Victory Leadership Institute. Mula rito, ginagamit siya ngayon ng Diyos sa mission works, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa ibang bansa, inihahayag ang patotoo na bigay ng Diyos sa kanya.

Wika niya, “Sinira ni Satanas ang aking buhay sa loob ng 32 taon, ngayon ako naman ang sisira sa kanyang kaharian sa pamamagitan ng dugo ng Kordero (si Cristo)…”

Ang bagong buhay ni Bro. Anthony Roque (Tonette Macho) ay tunay na karanasan ayon sa Biblia.

Wika ni Jesus sa Juan 10:10, “Ang magnanakaw (si Satanas) ay naparito upang magnakaw, pumatay at maminsala. Ako (si Jesus) ay naparito upang kayo ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiya-siya.” Ninakaw ng diyablo ang 32 taon sa buhay ni Tonette.

Pininsala ng diyablo ang kanyang pagkatao sa loob ng tatlong dekada.

Subalit dumating si Jesus at nagkaroon siya ng isang bagong buhay na ganap at kasiya-siya. Wika ni Apostol Pablo, “Ang sinuman na kay Cristo ay isang bagong nilalang; ang lumang pagkatao ay lumipas na; ang lahat ay bago na” (2 Corinto 5:17).

Ang diyablo at mga kampon nito ay mga espiritu. Ito ang nasusulat sa Ephesians 6:10-12, “Be strong in the Lord and in his mighty power. Put on all of God’s armor so that you will be able to stand firm against all strategies of the devil.

For we are not fighting against flesh-and-blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits…” (New Living Translation).

Natalo ang diyablo sa buhay ni Tonette. Panalo ang Pa­nginoong Jesus sa kanyang buhay.

Ito ay nasasaad sa Pahayag 12:10-11, “Nilupig nila (ang diyablo) sa pamamagitan ng dugo ng Kordero at sa pamamagitan ng salita ng kanilang patotoo.”

Walang imposible sa Diyos, sa Kanya ang bakla ay nakakalaya mula sa pagiging bakla.

Palipat-lipat ba ang masasamang espiritu? Sila ba ang nagtutulak sa isang bakla para pumatay? May kasagutan sa mga tanong na ito. Abangan!

Payong kapatid,
Kuya Rom

 

 
HOME TOP
Copyright © 2011 MONICA PUBLISHING CORPORATION
ALL RIGHTS RESERVED

designed & developed by: MIS SECTION