GENESIS 2:7


Nilikha ng Diyos ang tao ­mula sa ­alabok, hiningahan sa ilong, at ­nagkaroon ng buhay.