29 C
Manila, Philippines
Sunday, August 20, 2017
Banal Aral

MATEO 19:13-15

May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at ipanalangin. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Datapwat sin...
Banal Aral

MATEO 19:8-9

Sumagot si Jesus, “Dahil sa katigasan ng inyong ulo kaya ipinahintulot ko si Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya ...
Banal Aral

MATEO 18:21-22

Lumapit noon si Pedro at nagtanong sa kanya, “Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba?” Si...
Banal Aral

MATEO 18:18

“Sinasabi ko sa inyo: anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit.”
Banal Aral

LUCAS 1:53

Pinasagana Niya sa mabubuting bagay ang mga kapus-palad, at pinaalis nang walang dalang anuman ang mga mayayaman.
Banal Aral

MATEO 17:22-23

Nang nagkakatipon sa Galilea ang mga alagad, sinabi sa kanila ni Jesus, “Ang Anak ng Tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw...
Banal Aral

MATEO 14:27-29

Nagsalita kaagad si Jesus na sinabi sa kanila: Lakasan ninyo ang inyong loob. Ako ito, huwag kayong matakot. Sumagot sa kaniya si Pedro: Panginoon, kung ikaw n...
Banal Aral

MATEO 17:14-16

At pagdating nila sa karamihan, ay lumapit sa kaniya ang isang lalake, na sa kaniya’y lumuhod, at nagsabi, Panginoon, mahabag ka sa aking anak na lalake: sapag...
Banal Aral

Mateo 16:24-25

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, “Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa aki...
Banal Aral

MATEO 16:18-19

At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang ­aking iglesya, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan...