31 C
Manila, Philippines
Saturday, March 25, 2017
banal-na-aral

JAMES 4:4

Mga taksil! Hindi ba ninyo alam na kapag kinaibigan ninyo ang sanlibutan ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos. Kaya’t sinumang nagnanais na maging kaibigan ng s...
banal-na-aral

PROVERBS 27:6

May pakinabang sa hampas ng tapat na kaibigan kaysa sa halik ng isang kaaway.
banal-na-aral

PROVERBS 22:24-25

Huwag makikipagkaibigan sa mainit ang ulo pagkat baka mahawa ka sa kanila.
banal-na-aral

PSALM 41:9

Lubos akong nagtitiwala sa tapat kong kaibigang kasalo ko sa tuwina’t sa anuman ay karamay. Ngunit ngayon, lubos siyang naging taksil na kaaway.
banal-na-aral

PSALM 38:11

Mga kaibiga’t mga kapitbahay ay nagsisilayo, ayaw nang dumalaw. Dahil sa sugat ko sa aking katawan; lumalayo sila pati sa aking sambahayan.
banal-na-aral

2 SAMUEL 5:24-25

Pagkarinig mo ng yabag sa itaas ng mga kahuyan, lumusob ka agad, sapagkat ako ang mangunguna upang talunin sila. Sinunod ni David ang iniutos ni Yahweh at tina...
banal-na-aral

1 SAMUEL 28:18

Hindi mo sinunod ang kanyang utos  at hindi mo ipinadama sa mga Amalecita ang kanyang poot, kaya ginawa niya ito sa iyo.
banal-na-aral

ESTHER 8:11-12

Sa pamamagitan ng sulat na iyon, ipinahintulot ni Haring Asuero na magsasama-sama ang mga Judio upang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa sinumang sasalak...
banal-na-aral

DEUTORONOMY 20:1

Kung kayo ay makikipagdigma, huwag ka­yong matatakot kahit na mas malaki ang hukbong kalaban ninyo at mas marami sa kanilang kabayo at karwahe, pagkat kasama n...
banal-na-aral

DEUTORONOMY 7:1-2

Pagdating ninyo sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh at kapag nasakop na ninyo ang ibang bansang nauna sa inyo roon – Heteo, Gergeseo, Amorreo, Cananeo, Perez...