32 C
Manila, Philippines
Tuesday, June 27, 2017
Banal Aral

MATEO 7:1-2

Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba.
Banal Aral

MATEO 10:26-27

Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang nagtatago na ‘di malalantad o nalilihim na ‘di mabubun­yag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwan...
Banal Aral

LUCAS 1:57-60

Dumating ang oras ng panganganak ni Elisabet, at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya’y pin...
Banal Aral

MATEO 11:28-30

“Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo’y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral k...
Banal Aral

MATEO 6:7-8

Sa pananalangin ninyo’y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga Hentil. Ang akala nila’y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami...
Banal Aral

MATEO 6:1-2

“Pag-ingatan ninyo na huwag maging pa­kitang-tao lamang ang paggawa niyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala ka­yong matatamong gantimpala buhat sa ...
Banal Aral

MATEO 5:44-45

Ngunit ito naman ang sabi ko: ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo’y maging tunay na anak ng inyong Amang...
Banal Aral

MATEO 5:40-42

Kung ipagsakdal ka ninuman upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sapilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang da...
Banal Aral

JUAN 6:55-56

Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo, tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at...
Banal Aral

MATEO 5:33-35

“Narinig pa ninyo na noong una’y iniutos sa mga tao, ‘Huwag kang sisira sa iyong pinanum­paang pangako bagkus ay tupadin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon.’ ...