30 C
Manila, Philippines
Friday, April 28, 2017
banal-na-aral

PSALM 37:16-17

Kahit kakaunti ang salaping hawak Ng taong matuwid, pagkat naghihirap, Mahalaga ito sa yamang santambak Ng mga masama, buuin mang lahat. Pagkat ang masama’y pa...
banal-na-aral

GENESIS 1:2

Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, ang lupa ay wala pang hugis o anyo.
banal-na-aral

JEREMIAS 9:24

Kung may ibig magmalaki, ang ipagma­laki niya’y ang pagkakilala’t pagkaunawa sa akin, sapagkat ako si Yahweh, ang gumagawa ng kabutihan, katarungan, at katwira...
banal-na-aral

PSALM 8:5

Nilikha mo siya, na halos kapantay Ng iyong luningning at kadakilaan!
banal-na-aral

JOB 33:4

Dahil sa Espiritu ng Diyos ako’y naging ako, Nagkaroon ng buhay, tumanda nang ganito.
banal-na-aral

Malachi 2:10

Hindi ba iisa ang ating Ama at ito’y ang iisang Diyos na lumalang sa atin? Kung gayo’y bakit sumisira tayo sa pa­ngako sa isa’t isa at bakit winawalang-kabuluh...
banal-na-aral

1 CORINTHIANS 11:12

Kung nagmula man sa lalaki ang babae, ang lalaki nama’y isinisilang ng babae; at mula sa Diyos ang lahat ng bagay.
banal-na-aral

GENESIS 2:7

Nilikha ng Diyos ang tao ­mula sa ­alabok, hiningahan sa ilong, at ­nagkaroon ng buhay.
banal-na-aral

GENESIS 1:3

Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, ang lupa ay wala pang hugis o anyo.  Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin s...
banal-na-aral

PSALM 100:3

O si Yahweh ay ating Diyos! Ito’y dapat na malaman, Tayo’y kanya, kanyang lahat, tayong­ lahat na nilalang; Lahat tayo’y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan....