28 C
Manila, Philippines
Saturday, December 16, 2017
Banal Aral

JUAN 3:13

“At walang umakyat sa langit, kung ‘di ang nanggaling sa langit, samakatuwid baga’y ang Anak ng tao, na nasa langit”.
Banal Aral

LUCAS 6:22

Mapalad kayo kung dahil sa inyong pagsunod sa Anak ng Tao ay kinapopootan kayo, ipinagtatabuyan at nilalait ng mga tao, at pinagbibintangang kayo ay masama.
Banal Aral

LUCAS 6:18-19

Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu. At sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpa...
Banal Aral

LUCAS 6:9

Sinabi ni Jesus sa kanila, “Tatanungin ko kayo. Alin ba ang ayon sa Kautusan: ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa Araw ng Pamamahinga? Magligtas ng ...
Banal Aral

MATEO 18:15

“Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin nang sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli ...
Banal Aral

LUCAS 6:3-5

Sinagot sila ni Jesus, “Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng ti...
Banal Aral

MATEO 1:21

“Manganganak siya ng isang lalaki at ito’y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang ba­yan sa kanilang mga kasalanan.”
Banal Aral

LUCAS 5:9-11

Nanggilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, nga mga kasosyo ni Simon. At s...
Banal Aral

LUCAS 4:43

Subalit sinabi niya, “Dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang Mabuting Balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin”...
Banal Aral

LUCAS 4:31-32

Mula roon, si Jesus ay nagpunta sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao nang Araw ng Pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo, sapagkat may kapa...