29 C
Manila, Philippines
Saturday, February 25, 2017
banal-na-aral

ISAIAH 54:5

Sapagkat ang iyong naging kasintaha’y Ang may likha sa iyo, Siya ang Makapangyarihang si Yahweh; Ililigtas ka ng Diyos ng Israel, Siya ang hari ng lahat ng...
banal-na-aral

JEREMIAH 31:32

Ito’y ‘di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno, nang ilabas ko sila sa Egipto. Bagama’t sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila.
banal-na-aral

JEREMIAH 3:14

“Magbalik kayo sa akin, kayong mga nagtaksil­, pagkat ako ang inyong Panginoon,” wika pa ni Yahweh. “Kukuha ako sa inyo ng isa sa bawat bayan at dalawa sa bawa...
banal-na-aral

2 CORINTHIANS 11:12

Ngunit patuloy kong gagawin ang ginagawa ko ngayon upang huwag magkaroon ng katuwiran ang mga namamalita na ang paglilingkod nila ay tulad ng aming ginagawa.
banal-na-aral

REVELATION 21:2

At nakita ko ang Banal na Lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa la­ngit buhat sa Diyos gaya ng babaing ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa...
banal-na-aral

JOB 5:15-16

Ngunit itong ulila ay kanyang inililigtas, Tulong niya’y laging laan sa mga mahihirap. Ang mga maralita, binibigyan ng pag-asa, Ngunit ang masasama’y pinata...
banal-na-aral

DEUTERONOMY 15:4-5

Ang totoo, walang maghihirap sa inyo sa ­lupaing ibinigay niya sa inyo pagkat pagpapa­lain niya kayo kung didinggin ninyo ang ­kanyang tinig at susundin ang ka...
banal-na-aral

1 SAMUEL 2:8

Mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba, Mahahango sa kahirapan kahit ang pinaka­dukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika, Mabibigyan ng karangalan kahi...
banal-na-aral

LUKE 18:24

Nakita ni Jesus na nalulungkot siya, at kanyang sinabi, “Napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos ang ­mayayaman!
banal-na-aral

LUKE 1:53

Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom, At pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman.