25.3 C
Manila, Philippines
Tuesday, January 24, 2017
banal-na-aral

PSALM 72:1

Turuan mo yaong haring humatol  ng katuwiran, sa tagalay mong katarungan, O Diyos siya’y bahaginan.
banal-na-aral

DEUTERONOMY 8:2

Alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng apatnapung taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo ...
banal-na-aral

2 CHRONICLE 7:14

Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan, diringgin ko sila. Patatawarin k...
banal-na-aral

PHILIPPIANS 2:3

Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag, bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo’y mabuti kaysa iba.
banal-na-aral

ZEPHANIAH 2:3

Hanapin ninyo si Yahweh kayong mapagkumbaba, kayong gumaganap ng kanyang kautusan hanapin ninyo ang mga katwiran at iyon ang inyong gawin baka sakaling kayoy’y...
banal-na-aral

PSALM 51:17

Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat Ay ang pakumbaba’t pusong mapagtapat.
banal-na-aral

MICAH 6:8

Itinuro na niya sa iyo, O tao, kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh:­ Maging­ makatarungan ka sa lahat ng ­bagay, ­patuloy mong ibigin ang iyong kapwa,­...
banal-na-aral

1TIMOTHY 6:18

Turuan mo silang gumawa ng mabuti, magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa.
banal-na-aral

ACTS 2:44-45

At nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay ipinamamahagi sa lahat ayon s...
banal-na-aral

LEVITICUS 19:9-10

“Kung mag-aani kayo sa inyong bukirin, ititira ninyo ang nasa gilid, at huwag na ninyong babalikan ang inyong naanihan. Huwag ninyong pipitasing lahat ang bung...